Αποχαιρετιστήρια διαταγή Α.Νταλίπη - Β Παγκόσμιος Πόλεμος - Νταλίπης

Loading color scheme

Αποχαιρετιστήρια διαταγή Α.Νταλίπη - Β Παγκόσμιος Πόλεμος

Μετατεθείς δυνάμει της υπ΄αριθ. διαταγής του Γ.Ε.Σ απέρχομαι του Φρουραρχείου Τελ-Αβιβ. Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες του Φρουραρχείου τας ευχαριστίας μου, διότι κατά το διάστημα, καθ΄ο υπηρέτησαν υπό τας διαταγάς μου επεδείξαντο ζήλον, πειθαρχίαν και αφοσίωσιν εις το καθήκον ως και πλήρη επίγνωσιν των δεινών τα οποία υφίσταται η σκλαβωμένη Πατρίς μας από τους βαρβάρους κατακτητές και τον ενσκύψαντα εμφύλιο πόλεμον, όστις εμφύλιος πόλεμος, είναι επίσης έργον των εχθρών της πατρίδος μας. 

Μετατεθείς δυνάμει της υπ΄αριθ. διαταγής του Γ.Ε.Σ απέρχομαι του Φρουραρχείου Τελ-Αβιβ. Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες του Φρουραρχείου τας ευχαριστίας μου, διότι κατά το διάστημα, καθ΄ο υπηρέτησαν υπό τας διαταγάς μου επεδείξαντο ζήλον, πειθαρχίαν και αφοσίωσιν εις το καθήκον ως και πλήρη επίγνωσιν των δεινών τα οποία υφίσταται η σκλαβωμένη Πατρίς μας από τους βαρβάρους κατακτητές και τον ενσκύψαντα εμφύλιο πόλεμον, όστις εμφύλιος πόλεμος, είναι επίσης έργον των εχθρών της πατρίδος μας. 

Συνεχίστε εργαζόμενοι μετά του αυτού ζήλου και προθυμίας, πειθαρχούντες εις τους ανωτέρους Σας και εστέ βέβαιοι ότι οι κόποι και αι στερήσεις ως και ο πόνος διότι ευρίσκεσθε μακράν των προσφιλών σας προσώπων γρήγορα θα τελειώσουν.

Η Μεγάλη Ημέρα της Νίκης των Συμμάχων άρχισε να ροδίζει εις τον ορίζοντα και πολύ γρήγορα θα ίδωμεν την Πατρίδα μας ελευθέραν, μεγάλην και ένδοξον. Σεις δε θα έχετε την ικανοποίησιν ότι εν τω μέτρω των δυνάμεων σας, συνετελέσατε εις την δόξαν και το μεγαλείον της.

Σας αποχαιρετώ και αναφωνώ μαζί σας. Ζήτω το Έθνος. Ζήτω ο Βασιλεύς. Ζήτω ο Στρατός

Υπογραφή Αναστάσιος Νταλίπης