Στρατιωτική θητεία - Νταλίπης

Loading color scheme

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας εις την Σ.Υ.Κ.Ε.Α, συνέταξα μελέτες υδρεύσεως, αποχετεύσεως, διατάξεων χώρων νοσοκομείων, αποθηκών κλπ. για το Παγκόσμιο Προσκοπικό Jumboree στο Σχοινιά Μαραθώνα. Ως συνεργάτης του τεχνικού γραφείου Ν. Αλτηγού, εργάσθηκα στην σύνταξη των οριστικών μελετών ανυψώσεως αναχωμάτων λίμνης  Κερκίνης, εγγειοβελτιωτικών έργων ΙΙ και ΙΙΙ αρδευτικού δικτύου πεδιάδος Σερρών, δικτύων καταιονισμού περιοχής Στρυμονικού- Δημητριτσίου.    

Εκπαίδευση   Εταιρεία πετρελαιοειδών Shell