Σημειώσεις Αναστάσιου Νταλίπη - Νταλίπης

Loading color scheme

Σημειώσεις Αναστάσιου Νταλίπη από Αλβανικό Μέτωπο - Μπούμπεσι - Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

Το χωρίον Μπούμπεσι κατελήφθη υπό του τάγματος μου και ειδικώτερον από τον 7ον Λόχον διοικούμενο από τον υπολοχαγόν κ.Ι. Ζαχαρόπουλο. Οι Ιταλοί οχυρωμένοι εις τα σπίτια του χωρίου ανθίσταντο μετά λύσσης. Κάθε σπίτι είχε μεταβληθεί εις ένα μικρό φρούριον. Από τα παράθυρα ερρίπτοντο χειροβομβίδες ή πολυβολισμοί. Συνέστησα εις τον κ. Ζαχαρόπουλον σύνεσιν ίνα μη έχομεν μεγάλας απωλείας.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποχαιρετιστήρια διαταγή Α.Νταλίπη - Β Παγκόσμιος Πόλεμος

Μετατεθείς δυνάμει της υπ΄αριθ. διαταγής του Γ.Ε.Σ απέρχομαι του Φρουραρχείου Τελ-Αβιβ. Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες του Φρουραρχείου τας ευχαριστίας μου, διότι κατά το διάστημα, καθ΄ο υπηρέτησαν υπό τας διαταγάς μου επεδείξαντο ζήλον, πειθαρχίαν και αφοσίωσιν εις το καθήκον ως και πλήρη επίγνωσιν των δεινών τα οποία υφίσταται η σκλαβωμένη Πατρίς μας από τους βαρβάρους κατακτητές και τον ενσκύψαντα εμφύλιο πόλεμον, όστις εμφύλιος πόλεμος, είναι επίσης έργον των εχθρών της πατρίδος μας. 

Διαβάστε Περισσότερα